Close

Υγεία 4U - από 160€ / εξάμηνο

 

 Το πρόγραμμα είναι μία πλήρης κάλυψη υγείας. συνδυάζοντας κάλυψη εξόδων εξωνοσοκομειακής και νοσοκομειακής περίθαλψης και καταβολή επιδομάτων.

 

Καλύψεις Κεφάλαια Ασφαλιζόμενου
Θάνατος από ατύχημα 20000€
Μόνιμη Ολική και Μερική Ανικανότητα 20000€
Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα από Ατύχημα 200€
Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη Ιατρικές Επισκέψεις: 200€/έτος, Φάρμακα: 200€/έτος, Διαγνωστικές Εξετάσεις: 200€ /έτος
Επίδομα Σοβαρών Ασθενειών 10000€

Νοσοκομειακή περίθαλψη

-Πλήρης Κάλυψη Εξόδων Νοσηλείας έως 30000€
  ανά περιστατικό.
-Κάλυψη Ημερησίων Εξόδων δωμάτιο και τροφή
  έως 500€.
-Χειρουργικό Επίδομα έως και 1500€.

  *Εκπιπτόμενο ποσό 300€ με Συμμετοχή
  Ασφαλιζομένου 10% επί των δαπανών.

30000€

 

Νοσοκομειακή περίθαλψη


Σκοπός του Προγράμματος


Το πρόγραμμα Νοσοκομειακής περίθαλψης έχει σκοπό την εξασφάλιση του ασφαλιζόμενου ή κάποιου εξαρτημένου μέλους σε περίπτωση νοσηλείας τους εντός ή εκτός Ελλάδος , να καταβάλει τα πραγματοποιηθέντα έξοδα βάσει πρωτοτύπων αποδείξεων.

Στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει στον ασφαλιζόμενο με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο οικονομική βοήθεια έγκαιρα και αποτελεσματικά σε περίπτωση ατυχήματος ή αιφνίδιας ασθένειας.

Χαρακτηριστικά Προγράμματος

Το πρόγραμμα παρέχει σε εσάς ή/και στην οικογένειά σας την πολυτέλεια μίας ολοκληρωμένης νοσοκομειακής περίθαλψης 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο με ιδιαίτερα ανταγωνιστικό ασφάλιστρο. Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν άτομα ηλικίας από 3 μηνών έως και 60 ετών.

Αναλυτικότερα το πρόγραμμα σας παρέχει:


Υψηλό Ποσό Κάλυψης Ημερησίων Εξόδων: Σε περίπτωση παραμονής του ασφαλιζομένου σε νοσοκομείο ή κλινική εντός ή εκτός Ελλάδος, το πρόγραμμα καταβάλλει για δωμάτιο και τροφή έως και 500€ / ΗΜΕΡΑ.


Πλήρης Κάλυψη Εξόδων Νοσηλείας: : Σε περίπτωση εισαγωγής του ασφαλιζομένου σε νοσοκομείο ή κλινική από ασθένεια ή από ατύχημα, το πρόγραμμα καλύπτει μέχρι 30.000.- € ανά περιστατικό εντός ή εκτός Ελλάδος ανεξαρτήτως αριθμού περιστατικών ετησίως.

Χειρουργικό ΕπίδομαΕάν πραγματοποιηθεί επέμβαση χωρίς την υποβολή δαπανών για αποζημίωση, τότε καταβάλλεται χειρουργικό επίδομα ανάλογα με την σοβαρότητα της εγχείρησης με ανώτατο όριο τα 1.500€.-


Πλήρης Κάλυψη Δαπανών: Στην περίπτωση που ο ασφαλιζόμενος υποβάλλει πρώτα το σύνολο των δαπανών του σε άλλον ασφαλιστικό φορέα (δημόσιο ή ιδιωτικό) και αποζημιωθεί με ποσό ίσο ή μεγαλύτερο από το εκάστοτε εκπιπτόμενο ποσό που αναφέρεται στον πίνακα παροχών, τότε η Εταιρία θα καταβάλλει το 100% της διαφοράς που προκύπτει από την παραπάνω εισπραχθείσα αποζημίωση.


Κάλυψη Φοιτητών ΕξωτερικούΤο πρόγραμμα μπορεί να καλύψει και Έλληνες φοιτητές που σπουδάζουν στο εξωτερικό (Ευρώπη) με επασφάλιστρο 20% εξασφαλίζοντάς τους, αν χρειαστεί, σωστή νοσηλεία στη χώρα που σπουδάζουν.


Εκπιπτόμενο Ποσό 300€ ετησίως & Συμμετοχή Ασφαλιζομένου 10% επί των δαπανών. Εφόσον άλλος ασφαλιστικός φορέας καλύψει τουλάχιστον 10% των αναγνωρισμένων δαπανών, τότε η Εταιρία θα καταβάλλει το 100% του υπολοίπου ποσού και πάντα μέχρι το ανώτατο όριο κάλυψης.


Διευκρινήσεις- Προϋποθέσεις 


Σε περίπτωση που ασφαλίζονται Προστατευόμενα Μέλη, αυτά θα ακολουθούν το ίδιο σχέδιο ασφάλισης του Κυρίως Ασφαλιζόμενου ή μικρότερο αλλά σε καμία περίπτωση μεγαλύτερο από του Κυρίως Ασφαλιζομένου.
 
Εξετάσεις για Εισαγωγή στο Πρόγραμμα
 
Για να ενταχθεί ο ασφαλιζόμενος στο πρόγραμμα θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εξετάσεις, των οποίων τα έξοδα βαρύνουν την Εταιρία:

 Ιατρικές Εξετάσεις  Νοσοκομειακής περίθαλψης
 Έως 45 Ετών: Από 46 έως 50 Ετών: Από 51 έως 60 Ετών:
Χωρίς Ιατρική Εξέταση
Συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου

Ιατρική Εξέταση από Παθολόγο
Ηλεκτροκαρδιογράφημα

Χοληστερίνη

Τριγλυκερίδια

Γενική Αίματος

Σάκχαρο Αίματος

Ισχύει ότι και στην Κατηγορία
46 έως 50 ετών
και επιπλέον
Ακτινογραφία Θώρακος


 
 

 

Επιδομα Σοβαρών Ασθενειών

Το πρόγραμμα καταβάλλει το <<Επίδομα Σοβαρών Ασθενειών>>  στον ασφαλιζόμενο, όταν προκύπτουν σοβαρές ασθένειες όπως:

  • Καρδιακή Προσβολή (Έμφραγμα του Μυοκαρδίου)
  • Εγχείρηση Στεφανιαίας Νόσου
  • Εγκεφαλικό Επεισόδιο
  • Καρκίνο (Νεοπλασματικές Νόσοι)
  • Νεφρική Ανεπάρκεια
  • Μεταμόσχευση Κυρίων Οργάνων
  • Σκλήρυνση κατά Πλάκας
  • Παραπληγία
  • Τύφλωση
  • Ακρωτηριασμό

Διευκρινήσεις

Με το πρόγραμμα αυτό καλύπτονται άτομα ηλικίας από 18 έως 60 ετών και λήγει αυτόματα στην ηλικία των 65 ετών.
Το ασφαλιζόμενο ποσό καταβάλλεται σε τρεις (3) δόσεις. Η πρώτη δόση, που είναι το 30% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου, καταβάλλεται δέκα (10) ημέρες μετά από την ημερομηνία διάγνωσης μίας ή και περισσοτέρων των ανωτέρω αναφερομένων παθήσεων - ασθενειών, η δεύτερη δόση, που είναι επίσης το 30% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου καταβάλλεται είκοσι (20) ημέρες μετά την πρώτη πληρωμή ενώ η τρίτη δόση, που είναι το 40 % του ασφαλιζομένου κεφαλαίου καταβάλλεται έναν (1) μήνα μετά από την δεύτερη δόση. Προϋπόθεση για να πραγματοποιηθεί η πληρωμή είναι να βρίσκεται ο ασφαλιζόμενος εν ζωή.

Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη

Διευκρινήσεις

Τα έξοδα που καλύπτονται με το πρόγραμμα αυτό είναι:

α. Οι ιατρικές επισκέψεις με ανώτατο όριο τα 80€ ανά επίσκεψη

β. Η αγορά φαρμάκων με συνταγή γιατρού

γ. Οι διαγνωστικές, οι μικροβιολογικές και οι εργαστηριακές εξετάσεις μετά από εντολή γιατρού.

Καταβάλλεται το 80% των πραγματικών δαπανών ή το 100% για τη διαφορά,εφόσον υπάρχει συμμετοχή άλλου ασφαλιστικού φορέα.Απαιτούνται πάντοτε οι πρωτότυπες αποδείξεις, τα παραπεμπτικά ιατρών και τα κουπόνια αγοράς των φαρμάκων.

Με αυτό το πρόγραμμα δεν καλύπτονται οι προϋπάρχουσες ασθένειες (καλύπτονται μετά τη διετία και εφόσον έχουν δηλωθεί) η κύηση, η αποβολή, οι κιρσοί, οι ισχιαλγίες, οι οσφυαλγίες, οι φυσικοθεραπείες, οι οδοντιατρικές και οι οφθαλμολογικές εξετάσεις.

Στο πρόγραμμα αυτό μπορούν να ασφαλιστούν άτομα ηλικίας μέχρι 60 ετών.
Η ασφάλιση λήγει στην ηλικία των 65 ετών.

Διαβάστηκε 1140 φορές
Loading...
Loading...